Xem các giải đặc biệt xổ số miền Bắc, xổ số miền Nam, xổ số miền Trung và xổ số Vietlott có gì khác biệt? Làm thế nào để dò giải đặc biệt theo kết quả xổ số? Giải đặc biệt xổ số kiến thiết và giải Vietlott Jackpot có giá trị bao nhiêu? Xem các giải đặc biệt XSMB, XSMN, XSMT và xổ số Vietlott với cập nhật KQXS mới nhất tại Xosovietlott.net!

Xem các giải đặc biệt Xổ số miền Bắc 2020, 2021

Thống kê giải đặc biệt XSMB 2021

Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
42932 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
93494 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
37061 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
46330 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10619 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
98437 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
33657 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
98969 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
93093 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
08845 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
55427 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
88903 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
46638 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
87219 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20222 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
55431 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
88041 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
46384 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
76930 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
71085 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
78645 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
74954 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
28383 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
97132 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20653 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
98409 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
16440 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
83926 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11699 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
67466 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
17386 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
... 54782 76102 70344 61820 95921 90746 04430 61379 07289 20136 12301
... 15759 47577 01844 00865 71963 57123 88137 06380 80973 93127 87485
... 76349 37856 52333 85576 00370 96894 80288 31186 34556 65761 01716
... 67147 06743 75345 81918 04408 06883 46441 08811 53139 55858 87694
... 23184 58118 96226 82647 00081 29397 45710 06367 88733 13484 47521
... 35492 39919 89911 02904 83079 44798 74923 15269 73121 91484 93178
... 18198 75877 49736 88060 40357 91796 08672 49956 26547 10949 35627
... 88864 73787 29815 44481 13437 98215 80766 13676 75188 98526 38223
... 29337 68205 10026 58546 84288 05408 59261 35252 91245 34562 57057
... 23768 24420 06363 97996 01936 58222 25102 35902 84521 94670 87360
... 49104 47076 16039 63134 46260 45631 90299 63768 49140 08391 38038
... 09841 56695 37195 84102 55442 67115 06848 73132 50875 98375 62970
... 41916 17375 44265 19949 88661 26902 84528 56650 40620 19412 91706
... 35862 67879 57534 67753 57854 78668 16893 59722 59454 85800 06245
... 18158 67724 27414 90956 46904 08897 41861 13720 15013 33859 36904
... 65243 89581 41248 19031 76830 51351 82019 11724 94540 54869 74825
... 18435 59389 65576 67949 96361 22406 79186 22365 70876 95110 03257
... 29996 57570 71661 22632 94351 20080 47887 43104 28600 98371 56732
... 37264 86903 46285 22317 59915 15339 41830 50925 45305 38429 14577
... 32775 24192 24623 70452 51232 58286 92009 40303 42888 49071 64978
... 90781 81664 47914 45297 58534 47188 27221 52566 57349 17948 88485
... 31357 08798 64652 32754 84267 27433 60279 22714 91918 14670 76711
... 01964 45483 71679 95972 83660 58062 63734 76922 45844 57999 51416
... 16979 48657 42105 19966 09870 62442 57973 62778 91388 20952 01243
... 30415 32273 85483 20319 63634 75659 82843 68779 61380 08816 08225
... 67360 57765 89675 36191 03493 87929 94958 45236 26788 11873 94636
... 93758 83230 80755 96237 49195 21171 18448 93447 74036 84757 74817
... 55827 66228 13196 79459 97495 40915 83185 11698 07157 11913 15131
... ... 86367 54639 85867 06920 69358 49278 07044 38050 03141 36120
... ... 11504 90819 20765 69851 55741 76551 19237 34684 07426 59380
... ... 59381 ... 88961 ... 72615 73040 ... 39267 ... 73758
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
42932 54782 76102 70344 61820 95921 90746 ... ... ... ... ...
93494 15759 47577 01844 00865 71963 57123 ... ... ... ... ...
37061 76349 37856 52333 85576 00370 96894 ... ... ... ... ...
46330 67147 06743 75345 81918 04408 06883 ... ... ... ... ...
10619 23184 58118 96226 82647 00081 29397 ... ... ... ... ...
98437 35492 39919 89911 02904 83079 44798 ... ... ... ... ...
33657 18198 75877 49736 88060 40357 91796 ... ... ... ... ...
98969 88864 73787 29815 44481 13437 98215 ... ... ... ... ...
93093 29337 68205 10026 58546 84288 05408 ... ... ... ... ...
08845 23768 24420 06363 97996 01936 58222 ... ... ... ... ...
55427 49104 47076 16039 63134 46260 45631 ... ... ... ... ...
88903 09841 56695 37195 84102 55442 67115 ... ... ... ... ...
46638 41916 17375 44265 19949 88661 26902 ... ... ... ... ...
87219 35862 67879 57534 67753 57854 78668 ... ... ... ... ...
20222 18158 67724 27414 90956 46904 08897 ... ... ... ... ...
55431 65243 89581 41248 19031 76830 51351 ... ... ... ... ...
88041 18435 59389 65576 67949 96361 22406 ... ... ... ... ...
46384 29996 57570 71661 22632 94351 20080 ... ... ... ... ...
76930 37264 86903 46285 22317 59915 15339 ... ... ... ... ...
71085 32775 24192 24623 70452 51232 58286 ... ... ... ... ...
78645 90781 81664 47914 45297 58534 47188 ... ... ... ... ...
74954 31357 08798 64652 32754 84267 27433 ... ... ... ... ...
28383 01964 45483 71679 95972 83660 58062 ... ... ... ... ...
97132 16979 48657 42105 19966 09870 62442 ... ... ... ... ...
20653 30415 32273 85483 20319 63634 75659 ... ... ... ... ...
98409 67360 57765 89675 36191 03493 87929 ... ... ... ... ...
16440 93758 83230 80755 96237 49195 21171 ... ... ... ... ...
83926 55827 66228 13196 79459 97495 40915 ... ... ... ... ...
11699 ... 86367 54639 85867 06920 69358 ... ... ... ... ...
67466 ... 11504 90819 20765 69851 55741 ... ... ... ... ...
17386 ... 59381 ... 88961 ... 72615 ... ... ... ... ...
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
42932 54782 76102 70344 61820 95921 90746 04430 61379 07289 20136 12301
93494 15759 47577 01844 00865 71963 57123 88137 06380 80973 93127 87485
37061 76349 37856 52333 85576 00370 96894 80288 31186 34556 65761 01716
46330 67147 06743 75345 81918 04408 06883 46441 08811 53139 55858 87694
10619 23184 58118 96226 82647 00081 29397 45710 06367 88733 13484 47521
98437 35492 39919 89911 02904 83079 44798 74923 15269 73121 91484 93178
33657 18198 75877 49736 88060 40357 91796 08672 49956 26547 10949 35627
98969 88864 73787 29815 44481 13437 98215 80766 13676 75188 98526 38223
93093 29337 68205 10026 58546 84288 05408 59261 35252 91245 34562 57057
08845 23768 24420 06363 97996 01936 58222 25102 35902 84521 94670 87360
55427 49104 47076 16039 63134 46260 45631 90299 63768 49140 08391 38038
88903 09841 56695 37195 84102 55442 67115 06848 73132 50875 98375 62970
46638 41916 17375 44265 19949 88661 26902 84528 56650 40620 19412 91706
87219 35862 67879 57534 67753 57854 78668 16893 59722 59454 85800 06245
20222 18158 67724 27414 90956 46904 08897 41861 13720 15013 33859 36904
55431 65243 89581 41248 19031 76830 51351 82019 11724 94540 54869 74825
88041 18435 59389 65576 67949 96361 22406 79186 22365 70876 95110 03257
46384 29996 57570 71661 22632 94351 20080 47887 43104 28600 98371 56732
76930 37264 86903 46285 22317 59915 15339 41830 50925 45305 38429 14577
71085 32775 24192 24623 70452 51232 58286 92009 40303 42888 49071 64978
78645 90781 81664 47914 45297 58534 47188 27221 52566 57349 17948 88485
74954 31357 08798 64652 32754 84267 27433 60279 22714 91918 14670 76711
28383 01964 45483 71679 95972 83660 58062 63734 76922 45844 57999 51416
97132 16979 48657 42105 19966 09870 62442 57973 62778 91388 20952 01243
20653 30415 32273 85483 20319 63634 75659 82843 68779 61380 08816 08225
98409 67360 57765 89675 36191 03493 87929 94958 45236 26788 11873 94636
16440 93758 83230 80755 96237 49195 21171 18448 93447 74036 84757 74817
83926 55827 66228 13196 79459 97495 40915 83185 11698 07157 11913 15131
11699 ... 86367 54639 85867 06920 69358 49278 07044 38050 03141 36120
67466 ... 11504 90819 20765 69851 55741 76551 19237 34684 07426 59380
17386 ... 59381 ... 88961 ... 72615 73040 ... 39267 ... 73758
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
... ... ... ... ... ... ... ... 61379 07289 20136 12301
... ... ... ... ... ... ... ... 06380 80973 93127 87485
... ... ... ... ... ... ... ... 31186 34556 65761 01716
... ... ... ... ... ... ... ... 08811 53139 55858 87694
... ... ... ... ... ... ... ... 06367 88733 13484 47521
... ... ... ... ... ... ... ... 15269 73121 91484 93178
... ... ... ... ... ... ... ... 49956 26547 10949 35627
... ... ... ... ... ... ... ... 13676 75188 98526 38223
... ... ... ... ... ... ... ... 35252 91245 34562 57057
... ... ... ... ... ... ... ... 35902 84521 94670 87360
... ... ... ... ... ... ... ... 63768 49140 08391 38038
... ... ... ... ... ... ... ... 73132 50875 98375 62970
... ... ... ... ... ... ... ... 56650 40620 19412 91706
... ... ... ... ... ... ... ... 59722 59454 85800 06245
... ... ... ... ... ... ... ... 13720 15013 33859 36904
... ... ... ... ... ... ... ... 11724 94540 54869 74825
... ... ... ... ... ... ... ... 22365 70876 95110 03257
... ... ... ... ... ... ... ... 43104 28600 98371 56732
... ... ... ... ... ... ... ... 50925 45305 38429 14577
... ... ... ... ... ... ... ... 40303 42888 49071 64978
... ... ... ... ... ... ... ... 52566 57349 17948 88485
... ... ... ... ... ... ... ... 22714 91918 14670 76711
... ... ... ... ... ... ... ... 76922 45844 57999 51416
... ... ... ... ... ... ... ... 62778 91388 20952 01243
... ... ... ... ... ... ... ... 68779 61380 08816 08225
... ... ... ... ... ... ... ... 45236 26788 11873 94636
... ... ... ... ... ... ... ... 93447 74036 84757 74817
... ... ... ... ... ... ... ... 11698 07157 11913 15131
... ... ... ... ... ... ... ... 07044 38050 03141 36120
... ... ... ... ... ... ... ... 19237 34684 07426 59380
... ... ... ... ... ... ... ... ... 39267 ... 73758

Xem Các Giải Đặc Biệt Kết Quả Xổ Số Vietlott Hôm Nay

Xem Các Giải Đặc Biệt KQXS Mega 6/45

Kỳ quay thưởng #00911 | CN 02/06/2024

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Mega 6/45 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

25

Giá trị Jackpot
13.152.583.000 đồng

Giải Trùng Giá trị (đồng)
Jackpot 6 số 13.152.583.000
Giải nhất 5 số 10.000.000
Giải nhì 4 số 300.000
Giải ba 3 số 30.000

Lưu ý: Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Kỳ quay:

Mega: 13.152.583.000 đ

Thời gian còn:

Xem Các Giải Đặc Biệt KQXS Mega 6/55

T7 18/02/2023

Chúc các bạn dò kết quả xổ số kiểu mỹ Vietlott Power 6/55 mới nhất giành giải đặc biệt Jackpot siêu khủng.

Kỳ quay thưởng #842 | Ngày quay thưởng 18/02/2023

11 23 26 29 43 50 05

Jackpot 1 :
38.396.133.300 đồng

Jackpot 2 :
3.317.945.300 đồng

Giải Trùng Giá trị (đồng)
Jackpot 1 6 số 38.396.133.300
Jackpot 2 5 số+ số đặc biệt 3.317.945.300
Giải nhất 5 số 40.000.000
Giải nhì 4 số 500.000
Giải ba 3 số 50.000

Lưu ý: Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự.

Kỳ quay:

Jackpot 1: 38.396.133.300 đ

Jackpot 2: 3.317.945.300 đ

Thời gian còn:

KQXS Miền Bắc Hôm Nay

Hà Nội
ĐB 42932
G.1 66272
G.2 27370 68541
G.3 02980 04997 18098 55788 82222 83746
G.4 0473 5667 5934 8086
G.5 0384 1006 1851 5365 6131 8065
G.6 166 255 353
G.6 166 255 353
G.7 45 53 73 79
Mã ĐB

Kết Quả Xổ Số Miền Nam (KQXS Miền Nam) Hôm Nay

Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt
G.8 28 56 78
G.7 728 235 611
G.6 0338 2052 8457 0863 7631 7770 0588 5436 9420
G.5 5677 0444 9249
G.4 18263 28971 40430 74390 77988 83018 90373 04432 09425 10269 13425 16873 22551 68223 00635 20847 34667 39175 40756 64540 76987
G.3 62040 91004 29853 78647 08831 73998
G.2 06679 99633 67206
G.1 22537 13022 37338
ĐB 259994 382156 966248

Kết Quả Xổ Số Miền Trung (KQXS Miền Trung) Hôm Nay

Phú Yên
G.8 75
G.7 395
G.6 0298 1106 7528
G.5 1663
G.4 23699 24005 28168 35689 79230 79372 85905
G.3 00979 51198
G.2 03290
G.1 70416
ĐB 353596
0 0 votes
Đánh giá
Theo dõi
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận

Tin tức xổ số, tài chính mới nhất

Hướng dẫn chi tiết đăng ký làm thẻ VISA Online nhanh và đơn giản

Hướng dẫn chi tiết cách làm thẻ VISA Online nhanh và đơn giản Bước 1: Chuẩn bị Chọn ngân hàng: Hiện nay,

Tiết kiệm trả lãi trước là gì? Hình thức tiết kiệm này có lợi ra sao?

Tiết kiệm trả lãi trả trước là gì? Tiết kiệm trả lãi trước là hình thức gửi tiết kiệm mà

Lãi suất âm ở Nhật là gì? Khi nào áp dụng?

Lãi suất âm ở Nhật là gì? Lãi suất âm là khi lãi suất ngân hàng cho vay thấp hơn

7 Điều cần lưu ý khi gửi tiết kiệm ngân hàng

7 Điều cần lưu ý khi gửi tiết kiệm ngân hàng 1. Lựa chọn ngân hàng uy tín: Chọn ngân

Tại sao gửi tiết kiệm online bị mất tiền? Cách đề phòng

Tại sao gửi tiết kiệm online bị mất tiền? Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc gửi tiết kiệm online

Lãi suất liên ngân hàng là gì? Yếu tố ảnh hưởng và cách tính lãi suất liên ngân hàng

Lãi suất liên ngân hàng là gì? Lãi suất liên ngân hàng (tiếng Anh: Interbank Offered Rate – IBOR) là

Rủi ro lãi suất là gì? Phân loại và cách quản trị rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là gì? Rủi ro lãi suất là nguy cơ tổn thất tài chính do biến động

Lãi suất chiết khấu là gì? Công thức tính và các yếu tố ảnh hưởng

Lãi suất chiết khấu (tiếng Anh: discount rate) là tỷ lệ phần trăm được sử dụng để tính giá trị