Thống kê giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt XSMB 2021

Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
78885 54782 91577 50393 05365 ... ... ... ... ... ... ...
20681 15759 87462 01795 76578 ... ... ... ... ... ... ...
43132 76349 63410 ... 51925 ... ... ... ... ... ... ...
42988 48218 96100 ... 09580 ... ... ... ... ... ... ...
19376 48520 66992 06800 83866 ... ... ... ... ... ... ...
90402 37427 61918 94659 ... ... ... ... ... ... ... ...
09854 25119 38433 97675 ... ... ... ... ... ... ... ...
00726 42991 20859 63904 ... ... ... ... ... ... ... ...
82064 38792 97736 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
48146 04629 61639 85313 ... ... ... ... ... ... ... ...
05507 ... 47526 29013 ... ... ... ... ... ... ... ...
16592 ... 85439 86039 ... ... ... ... ... ... ... ...
02769 ... 95112 29405 ... ... ... ... ... ... ... ...
51338 ... 45587 74295 ... ... ... ... ... ... ... ...
68285 56286 61924 90982 ... ... ... ... ... ... ... ...
12046 11503 60054 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
55095 05177 72152 10780 ... ... ... ... ... ... ... ...
92549 81910 37733 89500 ... ... ... ... ... ... ... ...
23677 11103 55324 81365 ... ... ... ... ... ... ... ...
... 70030 97438 05475 ... ... ... ... ... ... ... ...
21331 57607 68140 84355 ... ... ... ... ... ... ... ...
09264 77708 54315 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
57860 17110 85639 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
45883 93315 66438 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
00157 35855 44219 73278 ... ... ... ... ... ... ... ...
33079 55600 ... 16252 ... ... ... ... ... ... ... ...
... 26313 ... 49333 ... ... ... ... ... ... ... ...
92020 30398 ... 91213 ... ... ... ... ... ... ... ...
40169 ... ... 21916 ... ... ... ... ... ... ... ...
71209 ... 49255 96736 ... ... ... ... ... ... ... ...
17386 ... 06996 ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 97059 74507
... ... ... ... ... ... ... ... ... 99600 32461 52117
... ... ... ... ... ... ... ... ... 49797 53818 29911
... ... ... ... ... ... ... ... ... 80489 16921 95549
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 96225 59405
... ... ... ... ... ... ... ... ... 34965 44571 50553
... ... ... ... ... ... ... ... ... 19665 00356 09929
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46411 06320
... ... ... ... ... ... ... ... ... 60541 20047 92041
... ... ... ... ... ... ... ... ... 52248 37874 24835
... ... ... ... ... ... ... ... ... 82094 56842 46551
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44516 09945
... ... ... ... ... ... ... ... ... 46266 88287 08528
... ... ... ... ... ... ... ... ... 77616 28106 45776
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 76818 61681
... ... ... ... ... ... ... ... ... 14408 41130 16363
... ... ... ... ... ... ... ... ... 99469 82093 12950
... ... ... ... ... ... ... ... ... 62319 88630 27054
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17017 20370
... ... ... ... ... ... ... ... ... 90157 92780 45188
... ... ... ... ... ... ... ... ... 07043 20561 27693
... ... ... ... ... ... ... ... 87486 48879 61596 81613
... ... ... ... ... ... ... ... 97711 06125 00843 80188
... ... ... ... ... ... ... ... ... 43128 52664 79993
... ... ... ... ... ... ... ... 98018 32436 72036 36287
... ... ... ... ... ... ... ... 17069 77946 23071 80287
... ... ... ... ... ... ... ... 37546 45538 23126 85971
... ... ... ... ... ... ... ... ... 07707 10764 07690
... ... ... ... ... ... ... ... 59323 33136 83669 63111
... ... ... ... ... ... ... ... 64268 57483 05104 57905
... ... ... ... ... ... ... ... ... 92610 ... 42050