Thống kê giải đặc biệt kết quả xổ số miền Bắc

Thống kê giải đặc biệt XSMB 2021

Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
78885 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
93494 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
37061 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
46330 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
10619 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
98437 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
33657 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
98969 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
93093 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
08845 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
55427 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
88903 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
46638 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
87219 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
20222 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
55431 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
88041 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
46384 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
76930 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
71085 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
78645 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
74954 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
28383 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
45883 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
00157 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
33079 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
92020 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
40169 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
71209 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
17386 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
78885 54782 91577 50393 05365 57266 01275 88081 74627 31220 03858 62712
93494 15759 87462 01795 76578 51714 87781 71424 77764 37377 29510 27587
37061 76349 63410 ... 51925 62721 02942 10004 11660 20681 07267 85507
46330 48218 96100 ... 09580 60930 96477 46441 29855 45747 34148 69447
10619 48520 66992 06800 83866 10263 91701 09081 17061 73967 66152 04329
98437 37427 61918 94659 80359 73663 46868 ... 87728 82245 19821 71784
33657 25119 38433 97675 70447 26422 61289 ... 10765 97469 91386 63631
98969 42991 20859 63904 26493 82266 10346 ... 14938 43550 94772 29115
93093 38792 97736 ... 76369 81099 70060 ... 63724 31156 71952 34346
08845 04629 61639 85313 54247 92979 53594 ... 04529 06085 43595 25206
55427 ... 47526 29013 57470 15348 38294 ... 26654 72142 33422 34925
88903 ... 85439 86039 49650 ... 48323 19868 23349 05618 04211 09055
46638 ... 95112 29405 68664 35879 41507 17044 95548 49522 55230 98112
87219 ... 45587 74295 81047 18146 98653 55853 32159 04019 53940 27700
20222 56286 61924 90982 ... 27483 70957 73497 04965 64218 77626 96009
55431 11503 60054 ... 32965 34622 37782 62041 12093 66067 41405 43032
88041 05177 72152 10780 67626 44367 05779 68162 35330 24640 99342 73157
46384 81910 37733 89500 10448 14761 32872 10443 93901 11609 04960 70830
76930 11103 55324 81365 83572 03472 47133 21544 45957 86847 68712 07173
71085 70030 97438 05475 55967 64799 23036 04793 74019 56449 45344 74271
78645 57607 68140 84355 75723 ... 47188 69157 16083 93188 47579 38683
74954 77708 54315 ... 94325 ... 23166 98711 53873 56628 36593 09078
28383 17110 85639 ... 13529 98699 46724 58391 11534 73125 24880 78708
45883 93315 66438 ... 19685 17879 77196 58389 51678 44417 85856 37223
00157 35855 44219 73278 82871 25985 82380 60589 92408 69154 64313 31424
33079 55600 ... 16252 64904 20290 40891 88678 21694 75309 81610 57404
... 26313 ... 49333 33003 13987 52371 69159 73011 92046 27824 56903
92020 30398 ... 91213 07076 52658 50098 50509 03234 47069 55988 04703
40169 ... ... 21916 81687 66791 10326 58755 76477 67635 28087 13977
71209 ... 49255 96736 15553 82308 94715 83986 45811 24242 71738 62033
17386 ... 06996 ... 18650 ... 62914 49620 ... 54798 ... 24147
Tháng
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
... ... ... ... ... ... ... ... 74627 31220 03858 62712
... ... ... ... ... ... ... ... 77764 37377 29510 27587
... ... ... ... ... ... ... ... 11660 20681 07267 85507
... ... ... ... ... ... ... ... 29855 45747 34148 69447
... ... ... ... ... ... ... ... 17061 73967 66152 04329
... ... ... ... ... ... ... ... 87728 82245 19821 71784
... ... ... ... ... ... ... ... 10765 97469 91386 63631
... ... ... ... ... ... ... ... 14938 43550 94772 29115
... ... ... ... ... ... ... ... 63724 31156 71952 34346
... ... ... ... ... ... ... ... 04529 06085 43595 25206
... ... ... ... ... ... ... ... 26654 72142 33422 34925
... ... ... ... ... ... ... ... 23349 05618 04211 09055
... ... ... ... ... ... ... ... 95548 49522 55230 98112
... ... ... ... ... ... ... ... 32159 04019 53940 27700
... ... ... ... ... ... ... ... 04965 64218 77626 96009
... ... ... ... ... ... ... ... 12093 66067 41405 43032
... ... ... ... ... ... ... ... 35330 24640 99342 73157
... ... ... ... ... ... ... ... 93901 11609 04960 70830
... ... ... ... ... ... ... ... 45957 86847 68712 07173
... ... ... ... ... ... ... ... 74019 56449 45344 74271
... ... ... ... ... ... ... ... 16083 93188 47579 38683
... ... ... ... ... ... ... ... 53873 56628 36593 09078
... ... ... ... ... ... ... ... 11534 73125 24880 78708
... ... ... ... ... ... ... ... 51678 44417 85856 37223
... ... ... ... ... ... ... ... 92408 69154 64313 31424
... ... ... ... ... ... ... ... 21694 75309 81610 57404
... ... ... ... ... ... ... ... 73011 92046 27824 56903
... ... ... ... ... ... ... ... 03234 47069 55988 04703
... ... ... ... ... ... ... ... 76477 67635 28087 13977
... ... ... ... ... ... ... ... 45811 24242 71738 62033
... ... ... ... ... ... ... ... ... 54798 ... 24147